Serve OÜ üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Üldtingimused sätestavad kliendi (edaspidi nimetatud Klient) ja Serve OÜ (edaspidi nimetatud Teenusepakkuja) vahelised õigused ja kohustused.

1.2. Teenusepakkuja osutab Kliendile iseseisvat füsioteraapia teenust (edaspidi nimetatud Teenus) ravijärjekorra alusel (vt täpsemalt kodulehel www.fysioterapeut.ee).

1.3. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkusest.

1.4. Teenusepakkuja osutab Teenust Merimetsa Tervisekeskuses aadressil Paldiski mnt 68a, Tallinn või Tuleviku 4, Rakvere. Koduvisiidil osutatakse Teenust Kliendi osundatud aadressil.

1.5. Teraapia tulemuslikkus on individuaalne. Teenusepakkuja ei garanteeri ega anna lubadust ega prognoosi ühegi osutatava Teenuse efektiivsust või edukust.

1.6. Teenusepakkujal on igal ajal õigus käesolevaid Üldtingimusi ühepoolselt muuta.

2. LEPINGU SÕLMIMINE, AJA BRONEERIMINE JA TEENUSE EEST TASUMINE

2.1. Teenuse osutamise leping loetakse Teenusepakkuja ja Kliendi vahel sõlmituks hetkest, kui Klient broneerib Teenusepakkuja juurde vastuvõtuaja ehk registreeritakse ravijärjekorda.

2.2. Ravijärjekorda registreerimine toimub:

2.3. Vastuvõtuaja aja broneerimisega nõustub Klient Teenusepakkuja Üldtingimustega ja Teenusepakkuja Teenuste hinnakirjaga https://fysioterapeut.ee/teenused-ja-hinnad/  ning kohustub neid nõuetekohaselt täitma.

2.4. Teenusepakkujal on õigus igal ajal ühepoolselt Teenuse hinnakirja muuta, tehes vastavad muudatused kättesaadavaks Teenusepakkuja kodulehel. Kliendile, kes on teinud broneeringu enne hinnakirja muutmist, kuid kasutab Teenust pärast hinnakirjas muudatuse tegemist, kehtib broneeringu tegemise hetkel kehtinud hinnakiri. Hinnakirja muutmise järgselt broneeringu muutmisel rakendub ka muudetud hinnakiri.

2.5. Teenuse eest saab tasuda Teenusepakkuja juures kohapeal sularahas või Stebby keskkonna piletiga, võimalus on tasuda ka ülekandega tingimusel, et raha laekub koheselt Teenusepakkuja arveldusarvele. Teenusepakkujal on õigus põhjust avaldamata nõuda Teenuse eest ettemaksu tasumist.

2.6. Ravijärjekorda registreerimisel kantakse E-Kliinik vahendusel ravijärjekorda järgmised andmed:

 1.  patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg);
 2.  planeeritav vastuvõtu aeg;
 3.  planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
 4.  patsiendi kontaktandmed (mobiil, e-mail);
 5.  suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
 6.  patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 7.  ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 8.  märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

2.7. Kliendi registreerimisel ravijärjekorda kliiniku tegevuskohas annab Teenusepakkuja Kliendile kirjaliku teatise, mis sisaldab Teenuse osutamise aega ja Teenust osutava spetsialisti nime ning telefoninumbrit.

2.8. Kliendi registreerimisel ravijärjekorda telefoni või e-posti teel, teatab Teenuseosutaja Kliendile telefoni või e-posti teel Teenuse osutamise aja ja Teenust osutava spetsialisti nime.

2.9. Esmakordsel registreerimisel peab Kliendi ravijärjekorda registreerima esimesele võimalikule vabale vastuvõtuajale või muule ajale, mis on Kliendile sobiv ja korduvale vastuvõtule registreerimisel vastavalt spetsialisti soovitusele ja Kliendi otsusele, lähtuvalt ravivajadusest.

2.10. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel peab Kliendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega millal on Klienti muudatustest teavitatud.

2.11. Teenusepakkuja ei vastuta andmeside ja sideteenuste toimimise eest ega sellise teenuse täielikkuse, täpsuse või katkestusteta toimimise eest ning osutab Teenuseid, nagu need on kättesaadavad. Teenusepakkujal on õigus piirata või peatada erinevate broneeringu viiside kasutamist ja vastavalt Teenuse osutamise kanalit, näiteks ülekoormuse, tehniliste põhjuste või hooldustööde, samuti väärkasutamise või muudel Teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude tõttu.

3. BRONEERINGU TÜHISTAMINE KLIENDI POOLT

3.1. Kui Klient ei saa broneeritud ajal Teenust kasutada ja soovib broneeringu tühistada ehk Teenuse osutamise lepingu üles öelda, siis kohustub Klient broneeringu tühistama esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 24 tundi enne broneeritud aega.

3.2. Klient saab broneeringu tühistada Teenusepakkuja juures kohapeal, telefoni teel helistades või saates sms-i numbril +372 5033622; e-kirja teel info@fysioterapeut.ee.

3.3. Kui Klient ütleb broneeritud aja ehk Teenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud Teenuse osutamise aega või jätab Teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal tulemata, on Teenusepakkujal õigus Kliendilt nõuda ja Kliendil kohustus tasuda ära jäänud teenuse eest tasu täies ulatuses. Juhul kui Teenusepakkujal osutab Kliendile Tervisekassa rahastatud teenuseid ning Klient ei muuda või ei tühista broneeringut vähemalt 24 tundi enne broneeringus Teenuse osutamiseks kokku lepitud aega või ei ilmu broneeritud ajal teenuse osutaja juurde, siis on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt Teenuse eest tasumist summas, mille muidu oleks katnud Tervisekassa rahastus.

4. BRONEERINGU MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE TEENUSEPAKKUJA POOLT

4.1. Teenusepakkujal on õigus muuta või tühistada Kliendi broneering eelkõige kui:

4.1.1. Teenust ei ole võimalik Kliendile osutada Teenuse osutamiseks broneeritud ajal ettenägematu asjaolu tõttu, näiteks Teenusepakkuja teenuse osutaja haigestumise või meditsiiniseadme rikke tõttu või muudel olulistel põhjustel

4.1.2. Klient hilineb broneeritud vastuvõtule enam kui 10 minutit;

4.1.3. Teenusepakkujale saab teatavaks Kliendi selline tervislik seisund, mis välistab Teenuse pakkumise;

4.1.4. Klient ei ole tähtajaks tasunud kokkulepitud ettemaksu;

4.1.5. Teenusepakkujale saab teatavaks muu asjaolu, mis takistab Teenuse nõuetekohast osutamist.

4.2. Teenusepakkuja teavitab esimesel objektiivsel võimalusel Klienti broneeringu tühistamisest broneeringus märgitud kontaktil, pakkudes võimalusel broneeringuks uut aega.

4.3. Teenusepakkujal on õigus Kliendile Teenuse osutamisest keelduda või lõpetada Teenuse osutamine, kui:

4.3.1. Klient soovib saada Teenust, mille osutamine ei ole meditsiiniliselt näidustatud või mis Teenusepakkuja hinnangul ei ole asjakohane;

4.3.2. Klient soovib saada Teenust, mille osutamine tooks tema tervisele kaasa suurema riski kui Teenuse osutamata jätmine;

4.3.3. Klient soovib saada Teenust, mille osutamine võib seada ohtu Teenusepakkuja või kolmanda isiku tervise;

4.3.4. Klient soovib Teenuseid, mille osutamiseks Teenusepakkujal puudub kompetents;

4.3.5. Klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad Üldtingimustest, Kliendile esitatud juhenditest ja juhistest või õigusaktidest;

4.3.6. Klient ei avalda Teenusepakkujale vajalikku teavet Teenuse osutamiseks;

4.3.7. Teenusepakkujal ei ole võimalik Kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda või Kliendil ei ole võimalik kaasata tõlki, mistõttu võib Teenus osutuda Kliendile ebasobivaks või tervisele ohtlikuks;

4.3.8. Klient ei pea kinni Teenusepakkuja sisekorrareeglitest, eelkõige kui helisalvestab, filmib või pildistab Teenusepakkujat või Teenuse osutamist ilma nõusolekuta;

4.3.9. Kliendil esinevad vastuvõtule tulles Teenusepakkuja hinnangul alkoholi, narkootikumide või muu joobe tunnused;

4.3.10. Klient käitub Teenusepakkuja hinnangul ebaviisakalt, provotseerivalt või muul viisil lugupidamatult;

4.3.11. Klient rikub Teenuse osutamise eest Teenusepakkujale tasu maksmise kohustust;

4.3.12.Klient taotleb talle Teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus Üldtingimustega.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Teenusepakkuja ja Klient teevad parima võimaliku tulemuse saavutamiseks koostööd.

5.2. Teenusepakkujal on õigus lisaks teistele Üldtingimustes toodud õigustele:

5.2.1. saada Kliendilt informatsiooni, mis on vajalik broneeritud Teenuse osutamiseks, ja edastada Kliendile Teenuse kasutamisega seotud informatsiooni;

5.2.2. nõuda Teenuse eest õigeaegselt tasumata jätmise korral Kliendilt viivist suuruses 0,02% õigeaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni Teenuse tasu täieliku tasumiseni;

5.2.3. tühistada broneering ja öelda üles leping kooskõlas käesolevate Üldtingimustega ja õigusnormidega ning keelduda uue broneeringu tegemisest.

5.3. Kliendil on õigus:

5.3.1. saada broneeritud ajal nõuetele ja õigusnormidele vastavat Teenust;

5.3.2. tühistada broneeritud aeg koosõlas Üldtingimustega;

5.3.3. esitada ettepanekuid ja anda tagasisidet Teenusepakkujale;

5.3.4. igal ajal ilma põhjust avaldamata öelda üles Teenuste osutamise lepingu, tasudes vaid talle juba osutatud teenuste eest ja vähem kui 24 tundi etteteatamisega broneeringu tühistamise eest.

5.4. Teenusepakkuja kohustub:

5.4.1. osutama Kliendile broneeritud Teenust broneeritud ajal, välja arvatud, kui esinevad Teenuse osutamisest keeldumise või Teenuse osutamise lõpetamise asjaolud;

5.4.2. teavitama Klienti tema tervisega seotud asjaoludest, ravi käigust ja tulemustest, pakutava Teenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest teenustest ning raviarstilt info saamise võimalustest nii enne Teenuse osutamist kui ka selle ajal;

5.4.3. Teenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama;

5.4.4. andma hea tervise ja elukvaliteedi tõstmise eesmärgil Kliendile tervisealast teavet.

5.5. Klient kohustub:

5.5.1. edastama Teenusepakkujale tõest informatsiooni ja avaldama kõik olulised asjaolud, mis on vajalikud kohaseks Teenuse osutamiseks ja mis Teenusepakkuja hinnangul võivad mõjutada Teenuse osutamist, sh informatsiooni tarvitatavate ravimite, eelsoodumuste, ebatervislike harjumuste jms kohta;

5.5.2. teisele isikule Teenusele broneeringu tegemisel andma Teenusepakkujale teada, kes on tegelikkuses Teenuse saaja, edastama vastavad andmed (sh Teenuse saaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja isikukood);

5.5.3. andma teada muudest asjaoludest (nt puue, haigusseisundist tulenev erivajadus, keelebarjäär jms), mis võivad Teenuse osutamisel omada tähtsust ja osutama Teenusepakkujale kaasabi, mida Teenusepakkuja Teenuse osutamiseks vajab;

5.5.4. kinni pidama Teenusepakkuja kehtestatud juhenditest, instruktsioonidest ja muudest Kliendile teatavaks tehtud nõuetest seoses Teenusega;

5.5.5. õigeaegselt saabuma Teenuse osutamise asukohta.

6. TEENUSE OSUTAMISE ERITINGIMUSED

6.1. Teenuse osutamiseks aja broneerimisega on Klient nõustunud Teenusepakkuja Üldtingimustega, võtnud omale kohustuse täita Üldtingimusi ja avaldanud nõusolekut Teenuse saamiseks.

6.2. Teenusepakkujal on õigus Kliendilt nõuda kirjalikult taasesitatavas vormis eraldi nõusolekut Teenuste osutamiseks.

6.3. Piiratud teovõimega Kliendi seaduslikul esindajal (näiteks alaealise lapse vanemad) on õigus anda Kliendi eest nõusolek Teenuse osutamiseks õigusnormides sätestatud korras. Kui piiratud teovõimega Kliendi seadusliku esindaja antud nõusolek kahjustab Teenusepakkuja hinnangul Kliendi huve, siis Teenusepakkujal on õigus Teenust mitte osutada. Kui selline olukord leiab aset Teenuse osutamise ajal, on Teenusepakkujal õigus nõuda Teenuse eest tasu täies mahus.

7. VASTUTUS

7.1. Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahju eest, mis on otseselt või kaudselt tekkinud Kliendi tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh Kliendi poolt andmete puudulikul esitamisel või esitamata jätmisel.

7.2. Teenusepakkuja ei vastuta mistahes Kliendil tekkivate negatiivsete tagajärgede eest, mille võimalikkusest on Klienti enne Teenuse osutamist teavitatud ning Klient on teavitusest hoolimata soovinud Teenust saada.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Teenusepakkuja töötleb Teenuste osutamise käigus või muul viisil kogutud Kliendi isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, isikuandmete kaitse seadusele ja teistele kohastele õigusaktidele. Teenusepakkuja mitte mingil juhul ei edasta Kliendi isikuandmeid ärilistel eesmärkidel kolmandatele isikutele.

8.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Serve OÜ, kes järgib andmete töötlemisel vastavaid õigusakte.

8.3. Teenusepakkuja töötleb järgmisi Kliendi isikuandmeid:

8.3.1. Kliendi isiku tuvastamine: Ees- ja perekonnanimi, isikukood. Kasutamine: Kliendile Teenuse broneerimiseks ja Teenuse osutamiseks.

8.3.2. Kontaktandmed: Telefoninumber, e-posti aadress. Kasutamine: Kliendile Teenuse broneerimiseks ja Kliendiga ühenduse võtmiseks, sh Teenusega seotud täiendavate juhiste ja instruktsioonide edastamiseks enne ning pärast Teenuse osutamist ja Teenuse osutamise aja ja koha kohta meeldetuletuse saatmiseks.

8.3.3. Terviseandmed: Andmed Kliendi tervisliku seisundi kohta, sh andmed, millist arsti Klient on külastanud või soovib külastada; andmed Kliendile osutatud Teenustest ning nende Teenuste raames Kliendilt kogutud andmed; andmed Kliendi poolt tarvitatavate ravimite kohta; samuti Teenuse osutamiseks tehtud röntgenpildid ja/või muud kliinilised pildid. Terviseandmete koosseis ja ulatus, mida Teenusepakkuja konkreetsel juhul töötleb, sõltub Kliendi poolt valitud Teenusest. Teenuse ja selle käigu dokumenteerimiseks. Kasutamine: Teenuse osutamise kavandamiseks, sh haiguse või vigastuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada vaevusi, hoida ära Kliendi tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist, samuti vajadusel Kliendi perearstile edastamiseks.

9. ANDMETE SÄILITAMINE

9.1. Teenusepakkuja ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik;

9.2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“ alusel säilitab Teenusepakkuja ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat Kliendile osutatud Tervishoiuteenuse andmete kinnitamisest ja Teenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse 5 aastat;

9.3.Kliendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet säilitatakse 5 aastat alates tagasiside saamisest;

9.4. Raamatupidamisseaduse alusel säilitatakse raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

9.5. Kliendil on alati õigus nõuda oma andmete kustutamist õiguskorras ettenähtud moel, viisil, mahus ja ulatuses.

10. KOOSTÖÖ TERVISEKASSAGA

10.1. Lepingumahu raames Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste puhul tasub Teenuse eest Tervisekassa. Tervisekassa poolt rahastatavate Teenuste puhul ei võeta visiiditasu. Klienti saab Tervisekassa rahastusega Teenusele suunata perearst.

10.2. Ambulatoorsesse ravijärjekorda registreerimiseks on vajalik digitaalne saatekiri perearsti poolt.

10.3. Juhul, kui Tervisekassa ei rahasta Teenust või keeldub hiljem Teenuse eest tasumisest, kannab Klient Teenusega seotud kulud täies mahus. Tervisekassa ei rahasta Teenust eelkõige järgnevatel juhtudel:

 •  Kliendil puudub kehtiv ravikindlustus
 •  Klient ei soovi avaldada oma andmeid
 •  Klient ei soovi, et tema andmed edastatakse Tervisekassale
 •  Teenuse osutamiseks puudub meditsiiniline näidustus
 •  Tervisekassa lepingumahu täitumisel

10.4. õigeaegselt tühistamata Tervisekassa rahastatava Teenuse korral on Teenusepakkujal õigus nõuda Kliendilt järgnevate Teenuste eest tasu hinnakirja alusel ja ettemaksuna.